Dit Da Jow Ingredients and Recipes

Welcome to the Plum Dragon Herbs Dit Da Jow Recipe Compendium! Below are powerful dit da jow ingredients, dit da wan, and iron palm dit da jow recipes for martial artists and athletes.

For those not wanting Pre-made dit da jow or pre-made Herb Packs, we offer this resource of dit da jow ingredients and recipes. While we don't endorse all these dit da jow recipes, we're happy to provide you with the herbal dit da jow ingredients to try whichever recipe you'd like! Each formula is standardized to make 1 gallon of dit da jow.

Below, you will see the name of the recipe and the dit da jow ingredients listed below the name. Any dit da jow ingredient that's linked is an herb we offer in the store.

 

External--Injury

 

Qi Li San Variation

Xue Jie (Dragon Blood) -- 4 oz
Liu Ji Nu (Artemesia) -- 28 g
Hong Hua (Carthamus/Safflower) -- 28 g
Er Cha (Catechu) -- 28 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 28 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Ding Xiang (Cloves) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Ban Xia (Pinella) -- 28 g
Bing Pain (Borneol) -- 5 g
Notes: Sometimes used as a base for more complex recipes. Often referred to as Wing Chun formula.

 

Shaolin Wu Xiang Jiu (Five Fragrance Wine)

Dang Gui (Angelica Root) -- 2 oz
Chuan Xiong (Ligusticum) -- 1.5 oz
Su Mu (Sappan Wood) -- 1.5 oz
Huan Niu Xi (Achyranthes) -- 1.5 oz
Hong Hua (Safflower) -- 1 oz
Ding Xiang (Clove) -- 18 g
Mu Xiang (Auklandia) -- 18 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 18 g
Tan Xiang -- (Sandal Wood) -- 18 g
Xiao Hui Xiang (Fennel) -- 18 g
Notes: Sometimes used as a base for more complex recipes.

 

North Shaolin Training Dit Da Jow Ingredients

Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Hong Hua (Safflower) -- 28 g
Dang Gui Wei (Angelica Tail) -- 28 g
Zhi Ke (Immature Orange) -- 28 g
Chuan Xiong (Ligusticum) -- 28 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 28 g
Mu Xiang (Auklandia) -- 28 g
Chen Xiang (Aquilaria Wood) -- 14 g
Jing Jie (Schizonepeta) -- 28 g
Chi Shao (Red Peony) -- 28 g
Jie Geng (Platycodon) -- 14 g
Zhi Zi (Gardenia Fruit) -- 28 g
Long gu (Dragon Bone) -- 28 g
Mu Dan Pi (Mountain Peony) -- 14 g

 

Northern Praying Mantis Bruise Dit Da Jow Ingredients

Zi Wan (Aster Root) - 28 g
Chuan Wu (Aconite) - 28 g
Ban Xia (Pinellia) - 28 g
Long Gu (Dragon Bone) - 28+ g
Hua Jiao (Prickly Ash Pepper) - 28 g
Fu Hai Shi (Pumice) - 21 g
Tian Nan Xing (Arisaema) - 28 g
Gou Qi Zi (Lycium Fruit) - 28 g
Cao Wu (Wild Aconite) - 28 g
Liu Huang (Sulfur) - 14 g
Bai Bu (Stemona) - 28 g
Li Lu (Veratrum) - 21 g

 

Ancient Way/Monks Fist Dit Da Jow Ingredients

Fu Zi (Aconite) -- 21 g
Ban Xia (Pinellia) -- 21 g
Di Gu Pi (Lycium Bark) -- 56 g
Bai Bu (Stemona) -- 56 g
Long Gu (Dragon Bone) -- 28 g
Tian Nan Xing (Arisaema) -- 28 g
Hong Hua (Safflower) -- 28 g
She Chuang Zi (Cnidium Seed) -- 28 g
Chuan Xiong (Ligusticum) -- 28g
San Qi (Pseudoginseng) -- 14 g
Xue Jie (Dragon Blood) -- 28 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Ding Xiang (Cloves) -- 28 g
Dang Gui (Angelica) -- 28 g
Da Huang (Rhubarb) -- 28 g
Zhang Nao (Camphor) -- 14 g
Menthol -- 14 g. Use Bo He (Mentha)

 

Cao Chong Dit Da Jow Ingredients

San Qi (Pseudoginseng) -- 4 oz
Dang Gui (Angelica) -- 2 oz
Qian Nian Jian (Homamolena) -- 2 oz
Ru Xiang (Frankincense) -- 2 oz
Mo Yao (Myrrh) -- 2 oz
Hong Hua (Safflower) -- 1 oz
Rou Gui (Cinnamon Bark) -- 1 oz

 

Traditional Wing Chun Dit Da Jow Ingredients

Gao Liang Jiang (Galangal) -- 8 chien
Bai Zhi (White Angelica) -- 8 chien
Yan Hu Suo (Corydalis) -- 8 chien
Tian Nan Xing (Arisaema) -- 8 chien
Ban Xia (Pinellia) -- 8 chien
Chuan Wu (Aconite) -- 8 chien
Cao Wu (Wild Aconite) -- 8 chien
Hua Jiao (Prickly Ash Pepper) -- 8 chien
Hong Hua (Safflower) -- 8 chien
Ru Xiang (Frankincense) -- 8 chien
Zhi Zi (Gardenia) -- 8 chien
Tao Ren (Peach Kernel) -- 6 chien
Jiang Huang (Turmeric) -- 6 chien
Myrrh (Mo Yao) -- 6 chien
Dang Gui Wei (Angelica Tail) -- 6 chien
Ge Gen (Kudzu Root) -- 6 chien
Hu Jiao (Pepper Fruit) -- 6 chien

 

Tom Bisio Trauma Liniment

Da Huang (Rhubarb) -- 28 g
Zhi Zi (Gardenia) -- 28 g
Hong Hua (Safflower) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Xue Jie (Dragon Blood) -- 28 g
Lu Lu Tong (Liquidambar Fruit) -- 28 g
Dang Gui Wei (Angelica Tail) -- 28 g

 

Tendon Lotion

Cao Wu (Wild Aconite) -- 28 g
Chuan Wu (Aconite) -- 28 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 28 g
Ma Huang (Ephedra). Use Gui Zhi (Cinnamon) -- 28 g
Zi Ran Tong (Pyrite) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Da Huang (Rhubarb) -- 28 g
Lu Lu Tong (Liquidambar Fruit) -- 28 g
Zhang Nao (Camphor) -- 14 g

 

Hong Zi Su Ye Gao

Dang Gui (Angelica) -- 56 g
Hong Hua (Safflower) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Chi Shao (Red Peony) -- 28 g
Zi Su Ye (Perilla Leaf) -- 14 g
Mu Tong (Akebia) -- 14 g
Gui Zhi (Cinnamon) -- 14 g
Xu Duan (Dipsacus) -- 14 g
Lu Lu Tong (Liquidambar Fruit) -- 14 g

 

Die Da Hao Fang Injury Dit Da Jow Ingredients

Dang Gui (Angelica) -- 1.5 oz
Ru Xiang (Frankincense) -- 1.5 oz
Mo Yao (Myrrh) -- 1.5 oz
Niu Xi (Achyranthes) -- 1.5 oz
Fang Feng (Siler) -- 1.5 oz
Ji Xue Teng (Millettia) -- 1.5 oz
Chi Shao (Red Peony) -- 1.5 oz
Fu Ling (Poria) -- 1 oz
Hong Hua (Safflower) -- 1 oz
Su Mu (Sappan Wood) -- 1 oz
San/Tian Qi (Pseudoginseng) -- 1 oz
Bai Zhi (Fragrant Angelica) -- 1 oz
Da Huang (Rhubarb) -- 0.5 oz
Gan Cao (Licorice) -- 0.5 oz

 

External - Iron Palm / Conditioning

 

Golden Lotus Iron Palm/Body Dit Da Jow Ingredients

*NOTE: Measurements were modified to make this suitable for a 1-1.5 gallon recipe.

Dang Gui (Angleica Root) -- 28 g
Dang Gui Wei (Angelica tail) -- 28 g
Gu Sui Bu (Drynaria) -- 28 g
Niu Xi (Achyranthes Root) -- 28 g
Wu Jia Pi (Acanthopanax Bark) -- 28 g
Hai Feng Teng (Kadsura Stem) -- 28 g
Mu Gua (Quince Fruit) -- 28 g
Mu Tong (Akebia) -- 21 g
Bai Zhi (White Angelica) -- 21 g
Song Jie (Pine Branch) -- 28 g
Gui Zhi (Cinnamon twig) -- 28 g
Jiang Huang (Turmeric) -- 28 g
Du Huo (Angelica Pub.) -- 28 g
Du Zhong (Eucommia Bark) -- 14 g
Xu Duan (Dipsacus Root) -- 28 g
Rou Cong Rong (Cistanche) -- 28 g
She Chuang Zi (Cnidium Seed) -- 28 g
Kuan Jin Teng (Tinospora) -- 28 g
Wei Ling Xian (Clematis Root) -- 14 g
Qin Jiao (Gentian Root) -- 14 g
Long Gu (Dragon Bone) -- 42 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 28 g
Mo Yao (Myrrh) -- 28 g
Xue Jie (Dragons blood) -- 28 g
Hua Jiao (Prickly Ash Pepper) -- 14 g
Gao Liang Jiang (Galangal Rhizome) -- 14 g
Fang Feng (Siler Root) -- 14 g
Cang Zhu (Black Atractylodes) -- 28 g
Qiang Huo (Notopterygium) -- 21 g
Liu Ji Nu (Artemesia) -- 14 g
Jiang Xiang (Dalbergia Rosewood) -- 28 g
Xiang Fu (Cyperus nut) -- 28 g
Fu Ling (Poria) -- 28 g
Ba Ji Tian (Morinda root) -- 21 g

 

Ku Yu Cheong Iron Palm Dit Da Jow Ingredients

Zi Ran Tong (Pyrite) -- 18 grams
Hong Hua (Safflower) -- 18 g
Long Gu (Dragon Bone) -- 18 g
Wei Ling Xian (Clematis) -- 15 g
Wu Jia Pi (Acanthopanax Bark) -- 15 g
Bai Hua She (Pit Viper) -- 15 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 15 g
Tu Bie Chong (Wingless Cockroach) -- 15 g
Su Mu (Sappan Wood) -- 15 g
Wu Ling Zhi (Squirrel Droppings) -- 12 g
Dang Gui Wei (Angelica Root Tail) -- 12 g
Xu Duan (Dipsacus Root) -- 12 g
Bai Zhi (White Angelica) -- 12 g
Xue Jie (Dragon Blood) -- 12 g
Gui Zhi (Cinnamon Twig) -- 12 g
Bai Shao (White Peony) -- 12 g
San Qi (Pseudoginseng) -- 12 g
Mu Xiang (Auklandia Root) -- 12 g
Qiang Huo (Notopterygium) -- 12 g
Fang Feng (Siler Root) -- 12 g
Chi Shao (Red Peony) -- 12 g
Kuan Jin Teng (Tinospora Stem) -- 12 g
Ze Lan (Bugle Weed) -- 12 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 12 g
Mu Tong (Akebia) -- 9 g
Rou Gui (Cinnamon Bark) -- 9 g
Gua Lou Ren (Tricosanthes Seed) -- 9 g

NOTES: Multiple variations of this popular formula exist. Herbs such as Lu Jin, Hu Gu, Bai Hua She, Qian Nian Jian, Chuan Shan Jia, Hai Long, and San Leng appear in various versions while measurements of herbs such as San Qi, Bai Hua She, Tao Ren, Zi Ran Tong, and Gui Zhi are adjusted. Wu Ling Zhi, Long Gu, and Gua Lou Ren may also be substituted for other herbs. At PlumDragon, we stock all these herbs, have records of all the variations, and make the formulas to specification. Our Ku Yu Cheong half-gallon and herb pack include Bai Hua She and Hai Long in the above formula unless a specific variation is requested.

 

Shaolin External Iron Palm Wine

Qiang huo (Notopterygium) -- 4 oz
Du Huo (Pubescent Angelica) -- 4 oz
Mu Gua (Chinese Quince) -- 4 oz
Da Huang (Rhubarb) -- 3 oz
Chi Shao (Red Peony) -- 3 oz
Wu Jia Pi (Acanthopanax) -- 2 oz
African Bird Pepper -- 28 g
Ban Xia (Pinellia) -- 14 g
Pu Huang (Cattail Pollen) -- 14 oz
Cao Wu (Kusenoff Aconite) -- 14 g
Chuan Wu (Aconite) -- 14 g
Tian Nan Xing (Arisaema) -- 14 g
Zhi Zi (Cape Jasmine/Gardenia) -- 14 g
Ding Xiang (Clove Bud) -- 9 g
Zhang Nao (Camphor) -- 9 g

 

Shattering Palm Iron Palm Dit Da Jow Ingredients

Ru Xiang (Frankincense) -- 2 oz
Mo Yao (Myrrh) -- 2 oz
Du Huo (Angelica Pub) -- 2 oz
Bai Zhi (White Angelica) -- 1.5 oz
Dang Gui (Angelica Sin) -- 1 oz
Jing Jie (Schizonepeta) -- 1 oz
Gan Jiang (Ginger Root) -- 1 oz
Hong Hua (Safflower) -- 18 g

 

Lau Family Die Da Jiu Fang Training Wine

A sincere thanks to Bob Asbridge for contributing this formula!
San Qi (Pseudoginseng) -- 2 oz
Ru Xiang (Frankincense) -- 1 oz
Mo Yao (Myrrh) -- 1 oz
Xue Jie (Dragon Blood) -- 1 oz
Hong Hua (Safflower) -- 18 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 18 g
Dang Gui Wei (Angelica Tail) -- 18 g
Ze Lan (Bugle Weed) -- 18 g
San Leng (Bur-Reed) -- 18 g
E Zhu (Zedoaria) -- 18 g
Zi Ran Tong (Pyrite) -- 18 g
Su Mu (Sappan Wood) -- 18 g
Da Huang (Rhubarb) -- 18 g
Niu Xi (Achyranthes) -- 18 g
Chuan Po Shi (Cudrania) -- 18 g
Chuan Shan Long (Japanese Yam) -- 18 g
Yu Jin (Turmeric Tuber) -- 18 g
Xiang Fu (Cyperus) -- 18 g
Sheng Di Huang (Rehamnnia) -- 18 g
Gui Zhi (Cinnamon Twig) -- 18 g
Mu Gua (Quince Fruit) -- 18 g
Xi Xin (Wild Ginger) -- 18 g
Wei Ling Xian (Clematis) -- 18 g
Bai Zhi (White Angelica) -- 18 g
Fang Feng (Siler Root) -- 18 g
Qiang Huo (Notopterygium) -- 18 g
Du Huo (Angelica Pub.) -- 18 g
Wu Jia Pi (Acanthopanax) -- 18 g
Cau Wu (Aconite Kusnezoff) -- 18 g
Chuan Wu (Sichuan Aconite) -- 18 g
Song Jie (Pine Branch) -- 18 g
Ji Xue Teng (Millettia) -- 18 g
Mu Dan Pi (Mountain Peony) -- 18 g
Zhi Ke (Bitter Orange Peel) -- 18 g
Tu Bie Chong (Eupolyphaga) -- 18 g
Mu Xiang (Auklandia) -- 18 g
Yan Hu Suo (Corydalis) -- 18 g
Gu Sui Bu (Drynaria) -- 18 g
Xu Duan (Dipsacus) -- 18 g
Luo Shi Teng (Star Jasmine Vine) -- 18 g
Tian Nan Xing (Arisaema) -- 18 g

 

Internal - Injury

Huo Luo Xiao Ling Dan Jia Wei

Dang Gui (Angelica) -- 1 oz
Dan Shen (Saliva) -- 1 oz
Jiang Huang (Turmeric) -- 1 oz
Qiang Huo (Notopterygium) -- 14 g
Du Huo (Angelica Pub) -- 14 g
Wei Ling Xian (Clematis) -- 14 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 14 g
Mo Yao (Myrrh) -- 14 g
Hong Hua (Safflower) -- 14 g

 

Gu Zhe Tang (Bone Break Decoction)

Xu Duan (Dipsacus) -- 28 g
Shu Di Huang (Rehmannia) -- 14 g
Dang Gui (Angelica) -- 14 g
Niu Xi (Achyranthes) -- 14 g
Wu Jia Pi (Acanthopanax) -- 14 g
Shan Zhu Yu (Cornus Berry) -- 14 g
Du Zhong (Eucommia Bark) - 14 g
Bai Shao (White Peony) -- 14 g
Fu Ling (Poria) - 14 g
Qing Pi (Citrus Peel) - 14 g

 

Shang Jin Dong Gu Wan

Hong Hua (Carthamus/Safflower) -- 3 oz
Tao Ren (Peach Kernel) -- 2 oz
Mo Yao (Myrrh) -- 2 oz
Ru Xiang (Frankincense) -- 2 oz
Ma Huang (Ephedra). Use Gui Zhi (Cinnamon) -- 2 oz
Dang Gui (Angelica) -- 1 oz
Chuan Xiong (Ligusticum Root) -- 1 oz
Zi Ran Tong(Pyrite) -- 1 oz
Gan Cao (Glycryrrhizae) -- 21 g
Bai Ji Zi (Mustard Seed) -- 21 g
Tu Bie Chong (Eupolyphagae) -- 21 g
Gan Jiang (Ginger) -- 15 g
Ding Xiang (Clove) -- 6 g
LEAVE OUT OF INTERNAL FORMULAS: Ma Qian Zi (Nux Vomica)

 

Shi Chuan Xiu Xue Tang (General Purpose Stop Blood Formula)

Dang Gui (Angelica) -- 28 g
Chuan Xiong (Ligusticum) -- 18 g
Hong Hua (Carthamus/Safflower)- - 18 g
Chen Pi (Aged Citrus Peel) -- 18 g
Tao Ren (Peach Kernel) -- 18 g
Zhi Ke (Immature Orange Peel) -- 12 g
Gan Cao (Licorice Root) -- 12 g
Mu Tong (Akebia) -- 12 g
Ru Xiang (Frankincense) -- 12 g
Mu Xiang (Saussaurea) -- 9 g
Mo Yao (Myrrh) -- 9 g

 

Internal - Tonic / Training

 

Shou Gong San (Harvest the Training Powder)

Dang Gui (Angelica) -- 1.5 oz
Chen Pi (Aged Citrus Peel) -- 1 oz
Chen Xiang (Aquilaria Wood) -- 1 oz
Hong Hua (Safflower) -- 1 oz

Jiang Xiang (Rose Wood) -- 0.5 oz
Zhi Shi (Immature Citrus Fruit) -- 0.5 oz
Tao Ren (Peach Kernel) -- 0.5 oz

 

Seven Seeds Training Tonic

Bai Dou Kou (White Cardamon) -- 1 oz
She Chuang Zi (Cnidium Seed) -- 1 oz
Gou Qi Zi (Lycium Berry) -- 1 oz
Tu Si Zi (Cuscuta Seed) -- 1 oz
Wu Wei Zi (Evodia Fruit) -- 1 oz
Fu Pen Zi (Raspberry Fruit) -- 1 oz
Che Qian Zi (Plantain Seed) -- 1 oz

 

Tiger Bone Training Wine

*NOTE: Formula does NOT use Tiger Bone and is modified for safe internal use. Long Gu and Lu Jiao Jiao are both good substitutions
Long Gu (Dragon Bone) -- 2 oz
Dang Gui (Angelica) -- 1.5 oz
Dang Gui Wei (Angelica Tail) -- 1 oz
Shu Di Huang (Cooked Rehmannia Root) -- 1.5 oz
Niu Xi (Achyranthes) -- 1.5 oz
Ru Xiang (Frankincense) -- 21 g
Mo Yao (Myrrh) -- 21 g
Rou Gui (Cinnamon Bark) -- 21 g
Tian Ma (Gastrodia) -- 14 g
Xue Jie (Dragons Blood) -- 9 g

Leave a comment