Full Formula Listing

External Formulas

Abularyo Balur
Ancestors Advanced Iron Palm Jow  
Ancient Way/Monks Fist Dit Da Jow 
Ark Y Wong Injury Dit Da Jow 
Ark Y Wong Iron Palm Jow 
Ark Y Wong Iron Palm Jow Level 2
Bak Fu Pai All-Purpose Formula
Bak Fu Pai Conditioning Jow
Bak Fu Pai #2
Bak Fu Pai #2 Iron Palm
Bak Mei Dim Mak Dit Da Jow
Bak Mei Southern Training Dit Da Jow
Bak Mei Tieh Sao Jow De Da Song
Black Hand Iron Palm Jow
Bob Flaws Dragon Blood Liniment
Brian Gray Dit Da Jow
Broad Application Tendon Trauma Liniment (Dit Da Kuan Jin Yao Jao Ho Dit Da Jow)
Bruise Dit Da Jow
Bruise JIUce
Burning Palm Jow
Cao Chong Dit Da Jow
Carthamus and Perilla Plaster (Hong Zi Su Ye Gao)
Chan Ning Tong Original Iron Palm Jow
Chan Ning Tong #2 Iron Palm Jow
Cimande Balur Oil, Various
Chow Gar Southern Praying Mantis Dit Da Jow
Chu Sau Lei Dit Da Jow
Clouds in Heaven Dit Da Jow
Cotton Palm Iron Palm Jow
Die Da Hao Fang Injury Dit Da Jow
Die Da Nail Turned Black Formula
Fang Sou Yi (Formula #1)
Fang Sou Er, Du (Ministerial Formula #2)
Fang Sou San (Formula #3)
Five Fragrance Wine (Shaolin Wu Xiang Jiu)
Fung Doe Duk Original Coconut Break Jow
Fukien Province Iron Palm Jow
Golden Lotus Iron Palm/Body Dit Da Jow
Golden Lotus Iron Palm/Body Dit Da Jow, Modified
Grand Master Taos 12-herb Soak
Gua’s Imperial Fire Training Jow
Ho Family Dit Da Jow
Hua Tuo Eight Immortal Bruise Liniment
Hung Gar Golden Bridge Jow (Hung Gar Kiu Sao Jow)
Hung Gar Iron Palm Jow, Frank Yee
Hung Gar Iron Palm Jow, PlumDragon — Level 1
Hung Gar Iron Palm Jow, PlumDragon — Level 2
Immortal Monk Dit Da Cho Hand Soak
Iron Goddess Jia Wei Hand Training Liniment 
Iron Sand Palm Hot Soak
Jun Fan/JKD Dit Da Jow
Ku Yu Cheong Iron Palm Jow
Lau Family Training Wine (Die Da Jiu Fang)
Leen Goang Jau 
Leung Jan Wing Chun Dit Da Jow
Li Family Iron Palm Jow
Little Nine Heaven Iron Palm Jow (Ku Yu Cheong) — Available in Half-Gallon Jars
Lotus Palms Iron Palm Jow
LTTF Iron Palm Dit Da Jow
Lung Ying Conditioning Dit Da Jow
Mew Hing Level 2 Iron Palm Jow
Monks Fist Dit Da Jow
North Praying Mantis Bruise Dit Da Jow
Pangai Noon Dit Da Jow
Phoenix School of Acupuncture Dit Da Jow
PlumDragon Basic Bruise Dit Da Jow 
PlumDragon Bruise JIUce 
Prescription for Herbal Fomentation (Fang Zhi Gao)
Qi Conditioning Dit Da Jow
Quan Dong (Vietnam Troop) Dit Da Jow
Red Tiger Dit Da Jow
Return Spring Plaster
Return the Spirit Jow
Sacred Qi Conditioner
Sai Sou Fong Iron Palm Soak
Sam Kuoha Dit Da Jow
Seven Taels Powder (Qi Li San), Classical
Seven Taels Powder (Qi Li San), variations from Wing Chun, Robert Chu, and others
Shattering Palm Iron Palm Jow
Sinew-Bone Poultice
Shi Yong Tie Da Jiu Fang
Shuai Chiao Iron Palm Jow
Southern Fist Iron Body Jow
Tendon Relaxing Soak
Tiger Balm, Gold
Tiger Balm, Red
Tiger Balm, White
Tom Bisio Tendon Lotion
Tom Bisio Trauma Liniment
Tom Bisio/Frank Butler Trauma Liniment
Three Yellow Powder (San Huang San), Original
Three Yellow Powder (San Huang San), modified
Wahman Shaolin Dit Da Jow
Warming and Quickening Wine
Warming Soak
White Dragon Iron Palm Jow
Wing Chun Anti-Contusion Dit Da Jow
Wong Feig Hung 10 Tigers Iron Palm Jow
Wong Fei Hung #2 Iron Palm Jow
Wong Lei Bak Mei Dit Da Jow
Worm Wine (Yang Jin Hua Yao Jiu)
Wu Xiang (Jia Wei) Jiu
Xing Yi Iron Palm Hand Wash
 

Internal Formulas

Abundant Justice Wine (Yu Gong Jiu)
Bak Mei Dim Mak Die Da Wan
Bak Mei Tieh Sao Dit Da Wan
Bone Break Decoction (Gu Zhe Tang)
Bone Knitting Powder
Calm the Spirit & Tranquilize the Mind Formula (An Shen Jing Nao Fang)
Comprehensive Iron Palm Tonic
Connect the Bone Elixir (Jie Gu Dan)
Dang Gui Drink (Dang Gui Yin)
Dang Gui Four (Si Wu Tang)
Deer Antler Ginseng Wine (Lu Rong Ren Shen Jiu)
Double Harmony Tea (Huang Ti Tang)
Eight Precious Herbs (Ba Zhen Tang)
Extend the Sinews Elixir (Zhan Jin Dan)
Flexibility Decoction
Five Treasure Elixir (Wu Bao Dan)
Four Gentlemans Herbs (Si Jun Zi Tang)
General Purpose Stop Bleeding Formulas (Shi Chuan Xiu Xue Tang)
Ginseng Deer Antler Pill (Ren SHen Lu Rong Wan)
Golden Flower Tieh Ta Wan
Golden Phoenix Liquir (JIn Feng Jiu)
Golden Relic Pill (Jin Gu Jia Wan)
Great Mender (JIn Gu Die Shang Wan)
Harvest the Training Powder (Shou Gong San)
Huo Luo Xiao Ling Dan Jia Wei
Iron Bone Training Powder
Metal Injury Miraculous Recovery Elixir (Jin Shang Yu LIng Dan)
Osteophyte Powder
Nine Dragon Decoction (Jiu Long Tang)
Penetrating Bone Pills (Cheung Gu Wan)
PlumDragon Base Dit Da Wan
PlumDragon Chai Training Tea
PlumDragon Five Textures Wine
PlumDragon Iron Bone Training Powder
Protect the General Wine (Bao Jiang Jiu)
Seven Taels Powder (Qi Li San)
Recover the Pulse Decoction (Fu Mai Tang)
Recovery Formula
Rib Fracture Formula
Seven Seeds Training Tonic
Shang Jin Dong Gu Wan
Shaolin Eight Battle Formations Elixir (Ba Zhen Dan)
Shaolin Great Strength Pill (Da Li Wan)
Shaolin Great Supplement Wine (Da Bu Jin)
Shaolin Good Luck Elixir (Yun Qi Dan)
Shaolin Metal Injury Powder (Jin Shang San)
Shaolin Live Dragon Wine (Huo Long Jiu)
Shaolin Nine Tigers Elixir (Jiu Hu Dan)
Shaolin Precious Jade Powder (Zhen Yu Sn)
Shaolin Red Origin Powder (Hong Yuan San)
Shaolin Three Immortals Powder (San Xian San)
Shaolin Training Formula (Lian Gong Fang)
Shaolin Troop Deployment Powder (Xing Jun San)
Soothe the Sinew& Quicken the Network Vessels Decoction (Shu Jin Huo Luo Tang)
Soothing Sinews Elixir (Shu Jin Dan)
Spring Wine Tonic, PlumDragon
Spring Wine Tonic (Chun Jiu), Le-Ching Yeun
Spring Wine Tonic (Chun Jiu), Yang Sen
Sprint Wine Tonic (Chun Jiu), Winglok Ng
Stop Bleeding Powder (Zhi Xue San)
Strengthen Sinew & COnnect Bone Elixir (Shuang Jin Xu Gu Dan)
Tai Chi Tea
Ten Brocade Pill
Ten Thousand Abilities to Stop Bleeding Powder (Wan Nang Zhi Xue San)
Thirteen Flavors Formula
Tom Bisio Trauma Pill
Tiger Bone Training Wine (Hu Gu Jiu)
Training Wine (Lian Gong Jiu)
Winter Training Wine (Dong Chou Jiu)
Zhi Ti Fa Bagua Zhang Tieh Ta Wan

By |2018-06-27T18:43:36+00:00January 24th, 2014|0 Comments

Leave A Comment